In 1994 werden de kranen voor de laatse maal opengezet

Watertoren Aalsmeer uit bedrijf

Watertoren Aalsmeer uit bedrijf

Vanaf de jaren vijftig werden er steeds minder watertorens gebouwd. Door het gebruik van elektronisch geregelde pompinstallaties waren hoge gebouwen niet meer nodig. Watertorens werden daarom vervangen door goedkoper te bouwen waterkelders. De watertoren van Aalsmeer was in gebruik tot 1994. Midden jaren negentig gingen er geruchten dat het PWN de toren wilde verkopen. De gemeente Aalsmeer had echter geen geld en juichte destijds particulier initiatief toe. Het waterstation in Hoofddorp was nog in aanbouw en het PWN liet weten tot de oplevering van dit waterstation de toren zeker niet te zullen verkopen. De toren heeft te koop gestaan voor 1 gulden, maar een investering van vele tonnen was nodig.

In 1996 ging een aantal watertorens in Noord-Holland de verkoop in, waaronder die van Aalsmeer. De verkoop zou gaan via een makelaar waar een gedegen en goed onderbouwd plan ingediend moest worden. Elders in het land kregen rond die tijd watertorens andere bestemmingen. U moet dan denken aan een kantoor, woongelegenheid, klimwand, restaurant of museum.

De watertoren in Aalsmeer kwam in handen van Nutsbedrijf Amstelland. Het plan was om er een museum en voorlichtingscentrum voor energiebesparing te vestigen. De cultuurhistorische waarde vond het Nutsbedrijf belangrijk. Men slaagde er echter niet in om de ideeën ten uitvoer te brengen.

In 2000 gaf de gemeente Aalsmeer aan dat het de toren wilde overnemen. Het idee was om het monument te gaan verhuren. Maar aan wie? Iemand kwam met serieuze plannen om er een hotelkamer in te realiseren. Ook stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) wilde de toren graag huren voor het houden van exposities. Er was ook een plan om een glazen restaurant aan de toren vast te bouwen en er een duikschool intrek te laten nemen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk gezegd: de watertoren moet publiek bezit blijven en heeft besloten de watertoren aan te kopen.

Momenteel wordt de watertoren beheerd door Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer en deze verzorgt alle activiteiten in en rond de watertoren voor publiek uit het gehele land cq. de wereld.